امکانات گروه

امکانات

آزمایشگاه

  • آزمایشگاه تکنولوژی بتن
  • آزمایشگاه سازه‌ و مقاومت مصالح در حال راه اندازی
  • آزمایشگاه مصالح ساختمانی