امکانات گروه

امکانات اختصاصی گروه:
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه پیشرفته ژئوتکنیک