آزمایشگاه هیدرولیک

تعداد بازدید:۴۹۴۳
آزمایشگاه هیدرولیک شامل دستگاه هایی برای انواع آزمایشات شبیه سازی هیدرولیکی (Hydraulic Modeling)
و کانال های ایجاد موج (Wave Making Channel) می باشد.
عناوین آزمایشات بشرح ذیل می باشد:
نمایش دبی سنجی، جت و روزنه، بررسی عبور آب از سر ریز، آزمایش عدد رینولدز، ضربه جت،
میزان افت بار در زانوها و خم ها، فشار هیدرواستاتیک، کاویتاسیون، آزمایش گرداب آزاد و اجباری، تئوری برنولی،
اصطکاک لوله ها، شبیه سازی فشار بر سازه های دریایی، عکس العمل سازه ها در مقابل رفتار های هیدرولیکی،
افزایش مقاومت برشی و... می باشد.مسئول آزمایشگاه:
آقای اصغر رستم میدان (مهدوی)
مدارک: کارشناسی مهندسی معماری؛ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سمت: کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک
سابقه فعالیت در آزمایشگاه: از تاریخ 17/9/86 تا کنون
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۰