اساتید جاوید و بازنشسته دانشکده

زنده یاد دکتر یعقوب فرزان
زنده یاد دکتر محسن گویا
زنده یاد مهندس شجاع الدین سیمافر
 

زنده یاد دکتر زینال محمودی کرمجوان

زنده یاد مهندس کاظمی اربط

زنده یاد دکتر جوهر زاده

       
 
دکتر علاء الدین بهروش
 
 
دکتر ارسطو ارمغانی
 
دکتر جمشید جمشیدی
 
 
دکتر واهاگ سیمونیان
 
دکتر صمد دیلمقانی

دکتر جمشید صدرکریمی

 
 
دکتر ابوالقاسم فخری
 
دکتر عبادالله قنبری
 

دکتر میکائیل یوسف زاده فرد
 
مهندس اکبر باستانی پور
مهندس احمد تجلیل
 
 
مهندس محمد شاهکار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهندس رسول مجدی