گواهی اشتغال بتحصیل جهت ارائه به سازمان نظام وظیفه ( جهت اخذ معافیت غیر پزشکی و پزشکی)