لیست اسامی کارکنان

تعداد بازدید:۱۰۲۱۹

 

اسامی کارکنان دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه تبریز

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت و محل خدمت

تلفن داخلی

1

آقای دولتخواه

مسئول دفتر رئیس دانشکده (ساختمان جدید دانشکده طبقه 5، دفتر ریاست دانشکده)

2515

2

آقای فرامرز خدایی

رئیس امور اداری دانشکده (ساختمان جدید دانشکده طبقه 1)

2581

3

خانم شهین یعقوبی

متصدی امور دفتری و دبیرخانه (ساختمان جدید دانشکده، طبقه 5، دبیرخانه)

2518

4

آقای محمدرضا شیرینجه

مسئول امور فنی دانشکده (ساختمان جدید دانشکده، طبقه 1)

2506-2520

5

آقای حسن هاتف

رئیس خدمات آموزشی (ساختمان جدید دانشکده، طبقه همکف، انتهای راهروی شرقی)

2567

6

آقای اصغر فتوحی

کارشناس آموزش (ساختمان جدید دانشکده، طبقه همکف، انتهای راهروی شرقی)

2582

7

خانم معصومه صمدیان

کارشناس آموزش (ساختمان جدید دانشکده، طبقه همکف، ابتدای راهروی شرقی، اتاق آموزش)

2512

8

خانم کبری قلی پور

کارشناس آموزش (ساختمان جدید دانشکده، طبقه همکف، ابتدای راهروی شرقی، اتاق آموزش)

2511

9

خانم زیبا شریفی

کارشناس آموزش (ساختمان جدید دانشکده، طبقه همکف، ابتدای راهروی شرقی، اتاق آموزش)

2511

10

خانم مریم خادم جیفرودی

کارشناس مجله (ساختمان جدید دانشکده، طبقه 2، دفتر مجله دانشکده)

2523

11

آقای مهندس میلاد واحدی فر

 

مسئولIT  دانشکده (ساختمان جدید دانشکده، طبقه 3)

vahedifar@tabrizu.ac.ir

2589

12

خانم ماندانا مطلبی

مسئول دفتر گروه معماری (ساختمان 6، طبقه همکف، دفتر گروه معماری)

2405

13

خانم سوسن فتحی

کارشناس آزمایشگاه و امین اموال (ساختمان 9، آزمایشگاه خاک)

2547

14

خانم فرزانه کیومرزی

کارشناس آزمایشگاه (ساختمان 9، آزمایشگاه خاک)

2547

15

خانم معصومه جلیلیان

کارشناس آزمایشگاه (ساختمان 9، آزمایشگاه هیدرولیک)

2558-2557

16

آقای جمیل کسایی

کارشناس آزمایشگاه (ساختمان 9، آزمایشگاه بتن)

2546

17

آقای مهدی صنعتی پور

کارشناس آزمایشگاه (ساختمان 7، آزمایشگاه سازه)

2502

18

آقای اصغر رستم میدان

کارشناس آزمایشگاه (ساختمان 7، آزمایشگاه سازه)

2502

19

آقای یوسف یعثوبی

مسئول دفتر گروه  و انبار نقشه برداری (ساختمان 7، طبقه اول، دفتر گروه نقشه برداری)

2525

20

خانم سکینه عباسی

کتابدار (کتابخانه دانشکده، ساختمان 7، طبقه دوم)

2504

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۹