آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم کارآموزیفرمها
فرم درخواست تغییر دوره از روزانه به شبانهفرمها
فرم مشکلاتفرمها
تقاضای اخذ درس از سایر دانشکده هاکارشناسی
فرم تقاضای امتحان معرفی به استادکارشناسی
فرم جدید مفقودی کارت دانشجوییفرمها
سرفصل دروس رشته کارشناسی مهندسی عمرانمقررات آموزشی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
نمایش فیلم مقررات فعالیتهای دانشجویی
کار دانشجوییمقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
مدرک معادلمقررات آموزشی